Monitoring vegetatie IJsselmonde

Een samenwerkingsverband van zes gemeenten, het waterschap Hollandse Delta en verschillende natuurorganisaties heeft het initiatief genomen om een bijenlandschap te ontwikkelen op het eiland van IJsselmonde. Een bijenlandschap is een groot samenhangend groen en bloemrijk netwerk met voldoende voedsel en nestplekken voor wilde bijen. Studenten van de opleiding Leefbare Stad en Klimaat van Yuverta Dordrecht werken mee aan dit project door middel van de monitoring van de vegetatie in dit gebied. Deze monitoring doen zij samen met docentonderzoeker Tom Lievense en Heidi Kamerling, practor Groene Leefbare Stad van Yuverta. Dit sluit goed aan op de monitoring van wilde bijen die gedaan wordt door Stichting EIS, kenniscentrum insecten.

Monitoren en rapporteren

Zowel in het voorjaar als in het najaar zullen studenten van Yuverta enkele dagen het veld ingaan voor een ecologische nulmeting. De nadruk bij hen zal liggen op het in beeld brengen van de soortenrijkdom van de voor wilde bijen relevante vegetatie. Ze hebben de eerste monitoring gedaan op vrijdag 18 maart en de week daarop kregen ze een masterclass praktijkgericht onderzoek en veldwerk van Heidi Kamerling. Die assisteert ze ook (samen met de docent) bij het verwerken van de data, waarna ze dit najaar een rapportage zullen opleveren met de resultaten van de nulmeting.

Voor meer info over dit project, zie artikelĀ Studenten Yuverta monitoren vegetatie voor bijenlandschap | Groene Hotspot Houten